Navigation Menu+

“ساشه های طعم دار سوماموس”

Posted on Apr 26, 2017 by in Portfolio |

ساشه های سوماموس

“ساشه های طعم دار سوماموس”
سوماموس تولید کننده ساشه های طعم دار است که فعالیت خود را به تازگی آغاز کرده است. سوماموس برای محصولاتی که تصمیم داشت در تابستان به بازار وارد کند, تقاضای یه طرح شاد و تابستانی را داشت. برای این کار از تصویر سازی ساده خطی سیاه روی بسته بندی سفید استفاده شد و تاچی از رنگ برای تفکیک طعم ها در طرح نهایی اعمال شد.
این طرح اجرا نشد.