Navigation Menu+

“شیر رامک”

Posted on Apr 26, 2017 by in Portfolio |

Screen Shot 1395-10-28 at 22.45.22 copy

“شیر رامک”
رامک به دنبال طراحی ساختار شکن و متفاوت با بسته های شیر موجود در بازار بود. در این طرح سعی بر آن بود که از کلیشه های بسته بندی شیر استفاده نشود.
قطره های سفید که نماد شیر است و رنگ های فلت ایده نهایی این طرح را بوجود آورد. در این طرح سادگی و زیبایی در اولویت قرار داشت.
این طرح اجرا نشد.